ส่วนประกอบของกีตาร์คลาสสิค (Classical Guitar Parts)


ในการเรียนกีตาร์นั้นผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ส่วนประกอบต่างๆ เพราะจะได้รู้ว่าแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไร และมีชื่อเรียกว่าอะไร เพื่อจะได้สะดวกการสื่อสารในห้องเรียนนั้นเอง


    วีดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นดนตรี   

         
   
                                                                                        
© Patommavat Thammachard, CC license